نرم افزار مختص کسب و کارهای کوچک
منطبق بر دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم