ویژگی ها

 • ایجاد دوره مالی جدید بهمراه محدوده تاریخ اعتبار
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران به محیط های مختلف حسابداری
 • مرتب سازی شماره اسناد
 • ایجاد و حذف فاصله میان اسناد
 • ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری از سایر محیط های برنامه
 • ثبت اسناد حسابداری تا سه سطح تفصیلی
 • تعریف کدینگ بدون محدودیت و بصورت مستقل
 • استفاده از تفصیلی مستقل (شناور) در معرفی کدینگ
 • تولید فایل مالیات بر ارزش افزوده منطبق دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
 • تعریف سطح معین و ارتباط با تفصیلی های متفاوت
 • ذخیره اسناد بصورت پیش نویس، عملیاتی و بررسی شده
 • امکان قطعی کردن اسناد توسط کاربر دارای مجوز به منظور جلوگیری از تغییر در اسناد
 • صدور اتوماتیک اسناد بستن حسابهای موقت، افتتاحیه و اختتامیه

گزارشات

 • تهیه گزارشات بصورت نموداری – تحلیلی
 • گزارشات کاردکس کالا
 • چاپ فاکتورهای استاندارد در سایزهای A4، A5، فیش های حرارتی ۸ سانتی و ۵ سانتی
 • ارائه گزارشات تراز آزمایشی و ترازنامه دو، چهار و شش ستونی بصورت ماهانه و دوره ای بر اساس حساب کل و معین و تفصیلی
 • ارائه گزارشات متنوع از اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • ارائه گزارش مرور حسابها
 • ارائه گزارشات دفتر روزنامه، معین و کل بصورت استاندارد
 • ارائه گزارش صورتحساب سود و زیان
 • ارئه گزارشات متنوع مانده حساب بر اساس رده بندی، چکهای معوق و …
 • چاپ گزارشات با طراحی دلخواه
 • خروجی گزارشات بصورت Excel