ارائه محاسبه جمع کل اسناد بازرگانی بر اساس پارامترهای اسناد بازرگانی به دلخواه مشتری به وسیله تعریف فرمول .

ارائه نرم افزار پیشرو منطبق بر دستور العمل ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم