در کارخانجات تولیدی و مراکز صنعتی، تحلیل فرآیند تولید محصولات، محاسبه دقیق بهای تمام شده، نگهداری موجودی مواد اولیه و همچنین ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای تولیدات آینده و تهیه مواد اولیه مورد نیاز بسیار حائز اهمیت می باشد.

در جهت تحقق موارد یاد شده، نرم افزار پیشگامان بعنوان یک سیستم یکپارجه و جامع، قادر است ارتباط بین تمامی مراحل تولید، انبارداری، فروش و سفارشات را بی نقص برقرار نماید و مدیریت مجموعه را با آسودگی خاطر همراهی نماید.

برخی از امکانات نرم افزار

 • معرفی نیم ساخته و محصول بهمراه فرمول تولید
 • امکان تفکیک اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک بر اساس طبقات مختلف کالا
 • محاسبه و تحلیل ظرفیت تولید با توجه به موجودی مواد اولیه و نیم ساخته
 • ثبت اسناد خرید و فروش بر اساس اسناد مبنا
 • ثبت حواله انتقال بین انبارهای مواد اولیه و محصول جهت کنترل موجودی دقیق
 • ثبت اتوماتیک اسناد تولید بر اساس فرمول تولید تعیین شده
 • محاسبه ارزش ریالی مواد ارسالی و دریافتی از تولید
 • محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول و بهای تمام شده استاندارد
 • اعمال تغییرات لحظه ای در بهای تمام شده بر اساس اطلاعات ورودی
 • تاثیر هزینه های عملیاتی بر بهای تمام شده

برخی از امکانات گزارش ها

 • ارائه گزارشات نموداری – تحلیلی
 • تهیه گزارشات تولید محصول و محاسبه بر اساس تعداد و ریال مواد ارسالی تولید
 • گزارش کاردکس تعدادی ریالی کالا جهت بررسی بهای تمام شده
 • گزارشات مرتبط با بررسی تغییرات بهای تمام شده در دوره های زمانی متفاوت
 • ارائه گزارشات جامع تعدادی و ریالی مواد مصرفی، ضایعات و …
 • ارائه گزارش بهای تمام شده محصول و میزان انحراف از بهای استاندارد
 

یکپارچگی در حسابداری، انبار و تولید

استفاده از سیستم دائمی و ادواری

محاسبه بهای تمام شده بر مبنای روش های استاندارد Fifo , Lifo و میانگین موزون