نرم افزار خزانه داری سیستمی جهت ثبت دریافت ها و پرداخت ها همچنین کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی توسط گزارشات جامع می باشد که دارای تطبیق کامل با نرم افزاری حسابداری است.

برای تمامی اسناد ثبت شده در محیط خزانه داری، اسناد حسابداری بطور اتوماتیک صادر می گردد.

برخی از امکانات نرم افزار

  • انجام کلیه عملیات حسابداری در محیط خزانه داری (دریافت، پرداخت و …)
  • انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک)
  • امکان تعریف سریال دسته چک جهت کنترل در پرداخت
  • امکان ایجاد الگو برای اسناد بانکی
  • اخذ پرینت اسناد پرداختنی از طریق نرم افزار
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت بر اساس طراحی مورد نظر

برخی از امکانات گزارش ها

  • مشاهده گزارشات جامع از اسناد دریافتنی و پرداختنی
  • مشاهده وضعیت دسته چک
  • تجمیع اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک بانک، طرف حساب و …
  • گزارش وضعیت جاری اسناد دریافتنی