یکی از مهمترین مشخصات یک سیستم یـکپارچه، جمع آوری صحیح اطلاعات به روز و نظارت و کنترل بر نحوه تـولید و پردازش آنها می باشد.

از دیگر مشخصه های سیستــم یکپارچه فــروش، قابـلیت انطبـاق پـذیـری آن بـا ساختار فروشگاه می باشد. بطوریکه این سیستـم قابلیت نصب و راه اندازی بـرای فروشگاه های کوچک تـا یـک فـروشـگاه بسیاربزرگ در سطـح بین المللی را دارا است.

برخی از امکانات نرم افزار

 • امـکان معـرفی کـالاها بـه تعداد نـامحدود با بارکدهای تکراری و همچنین معرفی چندین بارکد برای یک کالا
 • امکان تعیین نقطه سفارش و تعداد سفارش برای هر کالا
 • اختصاص چندین تامین کننده و مرکز پخش به یک کالا
 • ایجاد درختواره کالاها بر اساس طبقه بندی متفاوت جهت دسترسی به نتیجه جامع در گزارشات
 • امـکان جستجو کالا بـر اساس تمامی مشخصات موجود بصورت همزمان
 • امـکان چاپ بارکـد پیشرفته بصورت سریع در امر ورود و خروج کالا با طراحی دلخواه
 • استفـاده از استــانـدارد Code 128 A بـرای چــاپ بارکدهای عددی یا کاراکتری
 • امـکان استفاده از لیبـل پـرینترها بـرای چـاپ بارکــد بصورت تک کالا و سریالی
 • استفاده از سیستم بسته بـه منظور جلوگیری از خطای سهوی و اعمال سیاست های فروش ویژه
 • امـکان ارتبـاط ترازوهـای دیجیتالی و بـاسـکول ها بـه نـرم افزار
 • تنوع در فاکتورهای چاپی، امکان طراحی و تغییر فاکتور توسط کاربران
 • امـکان افـزایش یـا کاهش قیمت های فـروش و درصـد تخفیف تمام و یا گروهی از کالاها بصورت همزمان
 • امکان ثبت چندین نرخ برای ارائه طرح های تشویقی
 • مشخص نمودن دسترسی کاربران بر روی تمامی محیط های برنامه
 • امکان استفاده از ترازوها با قابلیت چاپ بارکـد : در این حالت با ثبت بارکـد چاپ شده توسط ترازو، کالای مورد نظـر و وزن دریافتی بصورت همزمان ثبت خواهند شد
 • سازگاری با تمامی پرینترهای مرتبط از جمله فیش پرینترها

برخی از امکانات گزارش ها

 • ارائه گزارشات متنوع فروش بصورت نموداری – تحلیلی
 • مشاهده گـزارشات بـه تفکیک کاربـران، کـالاها، گروه کالاها، مشتریان، گروه مشتریان و فاکتورها
 • بررسی سود و زیان حاصل از فروش بر اساس کـالاها، مشتریان و فاکتورها، تاریخ و …
 • تهیه گزارشات دلخواه توسط گزارش سازهای نرم افزار
 • کنترل موجودی کالا توسط گزارشات متنوع
 • امتیاز دهی بـه مشترکین بر مبنای فروش ریالی و استفاده در نرم افزار قرعه کشی
 • مشاهده تاریخچه فعالیت کاربران جهت اعمال کنترل های مدیریتی
 • امکان چاپ متنوع برای گزارشات
 • خروجی گزارشات بصورت Excel

سیستم چاپ بارکد پیشرفته

سیستم نرم افزار قرعه کشی مشترکین بر مبنای امتیاز فروش

جستجو پیشرفته کالا بر اساس تمامی مشخصات بصورت همزمان

مشاهده تاریخچه فعالیت کاربران

ابزارهای مورد نیاز

قابلیت اتصال به انواع ترازو

ابزار مورد نیاز

ابزار چاپ فاکتور