یکی از دغدغـه های مـدیـران شرکتهای پخـش، ایجاد فضـای مدیـریـت داده ای یکپارچه در زمینه خریـد، فروش، انبار و حسابداری مشتریان می باشد.

مـدیـران موفق بـا برنامـه ریـزی و هـدف گذاری های از پیش تعیین شده در زمینه فروش و نیزامکان دسترسی به گزارشات متنوع مـی تـواننـد بـا ارائــه راهکارهـای کارآمد بالاترین بازده را داشته باشند.

در ایـن راستا نـرم افـزار پخش مویـرگی پیشگامان با در نظرگرفتن تمامی نیازهای فــوق تـوانستـه اسـت بـهـره وری را بــه بالاترین سطح ارتقاءدهد.

برخی از امکانات نرم افزار

 • تمامی امکانات حسابداری، خزانه داری و بازرگانی
 • امکان ایجاد گروه بندی پلکانی کالا بصورت نامحدود
 • امکان ایجاد مسیربندی تفصیلی به تعداد پله دلخواه
 • امکان اختصاص قیمت های فروش نامحدود به یک کـالا
 • تعیین درصد پورسانت به ازای هـر قیمت و هر ویزیتور برای هر کالا
 • ثبت اشانتیون اتوماتیک در فاکتور فروش به ازای فروش هر کالا و یا گروهی از کالاها
 • استفاده از ویـزیتور و مـامورپخش، راننده با تعیین سقف اعتبـار برای هر یک از آنان
 • امکان کنترل حجم، وزن و مبلغ ریالی کـالاهای خروجی برای استفاده بهینه از خودروهای پخش
 • راس گیری تسویه فاکتور ها با توجه به مبلغ و تاریخ فاکتور ها
 • محاسبه دقیق بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • صدور لیست خروجی پخش و تهیه گزارشات مربوطه
 • امـکان تسویه اسنادی چنـد فاکتور با یـک فقره چک بصورت مصور و مستند
 • محاسبه اتوماتیک تاریخ تسویه در فاکتور فروش بر اساس میانگین هر کالا
 • قابلیت محاسبه پورسانت ویزیتور و مامور پخش بر اساس الگوهای مدنظر
 • امکان طراحی چاپ فاکتور بر اساس نیاز
 • تطبیق کامل نرم افزار با سیستم سفارش گیری و مکان یابی آنلاین
 • محاسبه جمع کل اسناد بازرگانی (خرید و فروش و غیره ) بر اساس پارامترهای اسناد بازرگانی(اتواع تخفیف ها ،هزینه حمل ، مالیات،انواع اضافات و کسورات ) به دلخواه مشتری به وسیله تعریف فرمول محاسبه

برخی از امکانات گزارش ها

 • گزارش های متنوع فروش بصورت نموداری – تحلیلی
 • کنترل موجودی کالا توسط گزارشات موجودی و کاردکس
 • گزارشات بررسی تغییرات بهای تمام شده کالا
 • تهیه گزارشات دلخواه توسط گزارش سازهای برنامه
 • ارائـه گـزارشات مانده تجمیعی مربـوط به فـاکتورهای مـعوق مشتریان
 • مشاهده سود و زیان فروش بر اساس کالا، تاریخ، ویزیتور و …
 • مشاهده گزارشات متنوع سفارشات
 • تهیه گزارشات مرتبط با فروش و پورسانت ویزیتور
 • امکان تهیه چندین نوع چاپ برای هر گزارش
 • تهیه خروجی Excel برای گزارشات